Mastikos varpos. Balanopostitas kūdikiams


Karantinas paskelbtas, bet šūviai aidi Die­vu­kų dro­žė­jai, kryž­dir­biai, šio pa­sau­lio ir ana­pu­sy­bės ri­tua­lų gai­vin­to­jai, že­mės ir de­be­sų pi­lig­ri­mai. Jiems li­ki­mo vai­ri­nin­kai ne­pa­gai­lė­jo auk­si­nių ran­kų, nuo ku­rių pri­si­lie­ti­mo pra­kal­ba įvai­ri ma­te­ri­ja. Ne­pa­gai­lė­jo ir tal­pios šir­dies, ku­rio­je mastikos varpos de­šimt­me­čiai pa­lie­ka pa­kan­ka­mai vie­tos vai­kiš­kai nuo­sta­bai.

Me­ni­nin­kai nuo Die­vo, pa­tep­tie­ji.

EUR-Lex Access to European Union law

Jei duo­ta — pra­si­verš ne­ži­nia ka­da ir ko­kiais pa­vi­da­lais. Jie — mū­sų et­ni­nės kul­tū­ros kū­rė­jai, tau­ti­nės sa­vas­ties sau­go­to­jai, liau­dies kū­ry­bos tra­di­ci­jų mastikos varpos, šimt­me­čius kū­rę tau­tos mastikos varpos kraš­to­vaiz­dį su die­vu­kas, kop­lyts­tul­piais ir baž­ny­tė­lė­mis. Jau ke­le­ri me­tai ry­tais pa­si­la­bi­nu su Vy­to Jau­gė­los Uba­gų ka­ra­liu­mi — tau­to­dai­li­nin­ko nuo Pla­te­lių do­va­na Se­no­vė­je Ber­žo­ro uba­gai tu­rė­jo iš­si­rin­kę ka­ra­lių.

Kai ūki­nin­kai at­va­žiuo­da­vo į at­lai­dus, vi­siems į ei­lę su­sto­ju­siem uba­gams iš­da­ly­da­vo duo­nos — kam ke­pa­lą, kam pu­sę.

mastikos varpos

mastikos varpos Jei koks bo­be­lis — tai ir ket­vir­čio už­tek­da­vo. Ka­ra­liui, mastikos varpos, dau­giau­sia Jau­gė­la šel­miš­kai mirk­te­li. Jis po pla­tų­jį pa­sau­lį yra iš­lei­dęs daug ka­ra­lių ir die­va­lių — vi­si jie ne­pa­na­šūs, to­dėl meist­ras ir ne­ži­no, kaip tas die­va­lis at­ro­do.

Tad — į Gin­ta­liš­kę, pas iš­ki­lų me­ni­nin­ką, įvai­riais ta­len­tais ap­do­va­no­tą vy­rą.

Penio movos - erotinės prekės

Prie lan­go Pro ne­di­de­lės vir­tu­vės lan­gą — drėg­nas kie­mas, kur nuo lai­ko ir gam­tos pa­juo­du­sios me­džio skulp­tū­ros, so­dy­bos sta­ti­niai. Akis nu­bė­ga tven­ki­nė­lio, kal­ve­lių ir miš­ko link.

Vaiko galva ištinusi. Balanopostito priežastys. Kodėl vaikui išsivysto apyvarpės uždegimas Jis skirtas apsaugoti galvą ir pritraukiamas prie varpos pagrindo. Uždegimas apyvarpė o vaiko varpos galva vadinama Balanopostitas.

Prie lan­go, už ne­di­de­lio sta­lo — mie­liau­sia Vy­to Jau­gė­los vie­ta. Ant pa­lan­gės ke­lio­li­ka kal­tų kal­te­lių, pra­dė­ta skap­tuo­ti mastikos varpos len­ta kry­žiui ar kop­lyts­tul­piui. Apei­ni vi­są tro­bą, ieš­kai, kur ga­li dar­buo­tis, kur ga­li sė­dė­ti, ga­li kny­gas skai­ty­ti. Tai čia ta mastikos varpos, ki­tur — ne, — aiš­ki­na. Ir li­gas vir­tu­vė­lė­je prie lan­go iš­si­gy­do.

Sa­kau joms: na, ru­pū­že, skau­dė­sit — tai nuei­siu, tab­le­čių suė­siu, nu­sto­kit skau­dė­ti. Iš­si­gąs­ta ir ne­bes­kau­da. Gal­vo­ju, ką tam mastikos varpos pa­sa­ky­siu, aš­tuo­nias­de­šimt su zga­kom me­tų, į se­ną su Ir iš vi­suo­me­nės ydų. Me­tai ir gy­ve­ni­mo pa­tir­tis jam tai lei­džia da­ry­ti.

Tar­si nuo mastikos varpos — pri­si­mi­ni­mų, nu­ti­ki­mų de­ta­lės, tik­ros ir pa­grą­žin­tos is­to­ri­jos. Kiek­vie­nam grie­kui — po kry­žių Vy­tas Jau­gė­la — pla­čiai Lie­tu­vo­je ži­no­mas tau­to­dai­li­nin­kas, dro­žė­jas, ta­py­to­jas, daug kar­tų pa­gerb­tas įvai­rio­se pa­ro­do­se.

mastikos varpos

Jo dar­bai pa­skli­dę ša­ly­je ir po pa­sau­lį, mu­zie­juo­se, mastikos varpos rin­ki­niuo­se. Di­des­nės skulp­tū­ros, kry­žiai ženk­li­na kryž­ke­les, šven­to­rius, na­mų ir at­ku­ria­mų dva­re­lių kie­mus. Du kar­tus no­mi­nuo­tas Auk­so vai­ni­kui: įver­tin­tas tre­čio­sios mastikos varpos ant­ro­sios vie­tos dip­lo­mais.

Nei to auk­so vai­ni­ko man rei­kia, no­ri­si pa­da­ly­vau­ti tarp tų žmo­nių, dro­žė­jai to­kie nuo­sta­būs An­tai pa­da­rė vie­nai mastikos varpos kry­žių — ji ar jos ar­ti­mie­ji iš­lo­šė dži­pą. Kle­bo­nas klau­sia, kiek sko­lin­gas.

Ne, sa­kau, ei­si per kai­mą au­kas rink­da­mas, tai sa­kys: ar­gi tam prie­tran­kai dar pi­ni­gų trūks­ta.

Bu­vo šven­tė, pri­si­rin­kę žmo­nių, kle­bo­nė­lis pa­dė­ko­jo, ir ant šir­dies ge­riau pa­si­da­rė. Tu­ri pei­liu­ką — iš­si­drožk Ant sie­nos — bran­giau­si V.

Jau­gė­los mastikos varpos ženk­lai. Tė­vų, žmo­nos Zu­za­nos nuo­trau­kos, ap­do­va­no­ji­mai. Kny­gos, dai­lės al­bu­mai, nu­miz­ma­ti­kos rin­ki­niai ir gau­si pieš­tu­kų ko­lek­ci­ja — su­ve­ny­rai, lauk­tu­vės iš pla­taus pa­sau­lio.

Čia ir — sū­naus Ar­tū­ro su­dė­lio­tas gi­mi­nės me­dis.

Šak­nys — Kė­dai­nių kraš­te. Tė­vas jau­nys­tė­je var­go­na­vo, bet bal­so mu­ta­ci­ja ne­be­lei­do gie­do­ti, mastikos varpos te­ko sto­ti į mo­ky­to­jų se­mi­na­ri­ją. Mastikos varpos pa­sa­ko­jo, kaip jo tė­vas Klan­giuo­se, prie Ne­mu­no, kar­tu su Pet­ru Cvir­ka ėjo į tą pa­čią mo­kyk­lą, bet ne vie­no­je kla­sė­je. Vy­tas gi­mė Ra­sei­nių vals­čiu­je.

Ambulatorinės operacinės paslaugos

Ar­tė­jant fron­tui, vo­kie­čiai lie­pė ke­liau­ti, kur akys ma­to. Ap­sis­to­jo pas ma­mos bro­lį Ši­la­lės ra­jo­ne, o kai, ka­rui nu­dun­dė­jus į Va­ka­rus, grį­žo, so­dy­ba bu­vo su­de­gu­si. Iš­tuš­tė­ju­sia­me Mastikos varpos kraš­te rei­kė­jo mo­ky­to­jų — taip šei­ma at­si­dū­rė Ru­kuo­se, tarp Sto­niš­kių ir Pa­gė­gių, kur sto­vė­jo iš­puo­se­lė­ta vo­kiš­ka mo­kyk­la.

Mies­te­lį ką tik bu­vo pa­li­ku­si so­vie­tų ka­riuo­me­nė. Jau­gė­la sa­ko: pa­grio­vy var­nos dar ne­su­le­su­sios pa­sti­pu­sio par­še­lio, o tro­bo­je kve­pė­jo už­raug­ta duo­na.

mastikos varpos

Au­go pen­ki vai­kai. Vy­riau­sio­ji se­suo ge­rai mo­kė­si, ją į me­di­ci­nos mo­kyk­lą, į Mastikos varpos iš­lei­do.

mastikos varpos

Vy­tas no­rė­jo mastikos varpos Tel­šius, į tai­ko­mą­ją dai­lę, bet tė­vas nu­kir­to: vi­si me­ni­nin­kai — ir lat­rai, ir uba­gai, ei­si į ag­ro­no­mus.

Kal­ban­tis apie gy­ve­ni­mą ir me­nus, jis ne mastikos varpos pri­si­mins vai­kys­tę, kai ki­še­nės bu­vo pil­nos šo­vi­nių, bet li­ki­mas — ma­lo­nin­gas ir griež­tas kaip ma­ma, to­dėl li­ko ir su vi­sais ran­kų pirš­tais, ir ne ak­las. Dė­kin­gas ma­mai, kad ge­ro­kai už­plo­da­vo. Sa­kė: tu­ri pei­liu­ką — iš­si­drožk.

Gin­ta­liš­kė­je Jau­gė­los jau ke­tu­rias­de­šimt me­tų. Kaip am­ži­nas žy­das, sa­ko, iš vie­tos į vie­tą: dir­bo ag­ro­no­mu, pir­mi­nin­ka­vo ko­lū­kiams, ke­le­rius me­tus bu­vo Platelių mastikos varpos vir­šai­čiu.

Kai žmo­na pen­ke­riais me­tais anks­čiau išė­jo į mastikos varpos, užė­mė jos, Gin­ta­liš­kė kul­tū­ros na­mų di­rek­to­rės, vie­tą.

Kai geriau nebegali būti Praėjusios savaitės pabaigoje Biržuose atidaryta nauja kW saulės elektrinė.

Pons die­va­lis ne­pa­gai­lė­jo Per kie­mą — į ply­tų ir ak­mens na­me­lį, į ku­rį su­si­bė­go Jau­gė­los iš­drož­ti die­va­liai, uba­gai, šiaip links­muo­liai. Ke­lias­de­šimt įvai­raus dy­džio skulp­tū­rų. Pran­ciš­kus su paukš­te­liais del­nuo­se ir liz­de ant gal­vos — pa­da­ry­tas gar­saus liau­dies me­ni­nin­ko Lion­gi­no Šep­kos mastikos varpos pa­ro­dai. Izi­do­rius pa­va­sa­rio sė­jai pra­si­dė­jus, ša­lia — du jau­čius va­de­lio­jan­tis an­ge­las ar­to­jas, šv.

Mer­ge­lės, šv. Jo­nas Ne­po­mu­kas, švel­niai Jo­ne­liu va­di­na­mas, sos­te — orus Uba­gų ka­ra­lius, kraš­to le­gen­dų, pa­sa­kų vei­kė­jai, luo­tu beišp­lau­kiąs nak­ti­nė­to­jų, mal­di­nin­kų bū­re­lis An­ge­las su dū­de­le. Jos mastikos varpos šiems me­di­nu­kams su­tei­kia gy­vas­ties, o eks­po­zi­ci­jai mastikos varpos har­mo­ni­jos, to­dėl ne­tvar­ka tu­ri sa­vo tvar­ką, kur mastikos varpos de­ra ir prieš­ka­rio me­di­nis se­sers la­ga­mi­nas, su ku­rio ji va­ži­nė­da­vo į Kau­ną me­di­ci­nos stu­di­juo­ti.

Už vie­nų du­rų ke­pa­mai kū­čiu­kai, už ki­tų — ka­lė­dai­čiai, o kur dar ver­da­mas span­guo­lių ki­sie­lius, mastikos varpos aguon­pie­nis, de­ko­ruo­ja­mi im­bie­ri­niai sau­sai­niai. Pa­deng­ti ir šven­ti­niai sta­lai — Kū­čių ir Ka­lė­dų. Re­ko­men­duo­ja ža­lią spal­vą Pro­fe­si­jos mo­ky­to­ja Ane­ta Sa­lin­kie­nė sa­ko, kad šie­met šven­čių de­ko­re vy­rau­ja na­tū­ra­lios že­miš­kos gam­tos spal­vos: sa­ma­nų, cha­ki, ža­lia.

Da­bar jis — įsi­min­ti­nas Vy­to at­ri­bu­tas kū­ry­bos sto­vyk­lo­se, ple­ne­ruo­se. Kaip skry­nia, tad tel­pa vi­si rei­ka­lin­giau­si meist­ro įran­kiai. Tą mastikos varpos po­jū­tį gi­li­na ir pa­ts kū­rė­jas — pe­čiui­tas že­mai­tis, ne­sau­gan­tis links­mes­nio žo­džio, lai­min­gas, kad žmo­nės lan­ko mu­zie­jų, gro­ži­si jo — Vy­to Jau­gė­los — ku­ria­mu pa­sau­liu.

Sau­go­ma, mastikos varpos Že­mai­ti­jos diev­dir­bių mastikos varpos. Čia ir Už­ga­vė­nių mastikos varpos, nuo ku­rių ir pra­si­dė­jo Jau­gė­los kū­ry­ba. Ta­da meist­ras ir pa­ci­ta­vo XVI am­žiaus iš­min­čių Eraz­mą Ro­ter­da­mie­tį: dur­nu­mas nėr li­ga, dur­nu­mas — Die­vo do­va­na — po­ns die­va­lis, kaip vaikš­čio­jo, tai man ne­pa­gai­lė­jo, ma­tyt, ne­be­tu­rė­jo, kam duo­ti. Sau­sio pra­džio­je Lie­tu­vos mastikos varpos pa­ro­do­je V.

Jau­gė­la at­sto­vaus Tel­šių ap­skri­čiai ir pre­ten­duos už­si­dė­ti Auk­so vai­ni­ką. Į pa­ro­dą ke­liaus ir šven­tie­ji Pran­ciš­kus su Izi­do­riu­mi.

Vaiko galva ištinusi. Balanopostito priežastys. Kodėl vaikui išsivysto apyvarpės uždegimas

Pa­tal­pa ša­lia skulp­tū­rų eks­po­zi­ci­jos skęs­ta praė­ju­sio lai­ko bui­ties ra­kan­dų, ka­ro amu­ni­ci­jos, šiaip daik­tų daik­te­lių chao­se. Kir­vių ko­lek­ci­ja, yra gal ir iš tų lai­kų, kai že­mai­čiai ka­po­jo teu­to­nų ri­te­rius. Stir­na­ko­jis — rim­bas, su ku­riuo ka­zo­kai net ark­lių ne­ra­gin­da­vo. Ža­lia prieš­ka­rio mastikos varpos pe­le­ni­nė.

Bū­tent to­kią Mastikos varpos pa­ma­tė ir An­ta­no Sme­to­nos Užu­gi­rio dva­re. Juo­kau­ja — tik pri­ge­sin­to pa­pi­ro­so trūks­ta. Se­nie­nų su­ran­da ir pa­ts, ir kai­mo žmo­nės, ži­no­da­mi Jau­gė­los mu­zie­jų, su­ne­ša. Iš­sau­go­ta, bet daug kas din­go, su­ny­ko.

Balanopostito priežastys

Ypač gai­la su­nai­kin­tų, iš­grobs­ty­tų pa­ke­lės, so­dy­bų kop­lyts­tul­pių, su­nai­kin­tų kry­žių. Pri­si­me­na, prieš ke­lis de­šimt­me­čius daug jų bū­ta. Ma­tyt, dar iš pa­go­nių lai­kų, — svars­to.